Služby

SKŘIVÁNKOVÁ & KOLÁŘ, advokátní kancelář poskytuje služby v širokém spektru právních oblastí.

Občanské a rodinné právo

 • rozvod a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a smluvní vypořádání bydlení a majetku
 • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem včetně vypořádání práv k obchodním podílům ve společnosti s.r.o. a samostatně převoditelných práv v ostatních typech obchodních společností
 • předmanželské smlouvy a úprava smluvních vztahů mezi manžely související se změnou rozsahu společného jmění manželů
 • nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a nebytovými prostory
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • řešení vztahů občanského práva a obchodního práva v souvislosti s činností družstev a společenství vlastníků jednotek
 • majetkové vypořádání družstevních podílů a majetku společenství vlastníků
 • závěti, listiny o vydědění, dědické právo a nároky z něj vzniklé
 • zastupování klientů v soudních řízeních souvisejícím s občanským právem, a dále v řízeních před notářem

Pracovní právo

 • právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
 • zastupování klientů v soudním řízení v rámci vztahů pracovního práva

Obchodní právo a obchodní společnosti

 • založení společnosti s.r.o., změny ve společnostech s ručením omezeným
 • zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady dle platné právní úpravy obchodního práva
 • snížení základního kapitálu ve společnosti s.r.o.
 • založení a.s. a změny v akciových společnostech
 • majetkové vypořádání z obchodních společností, zejména v souvislosti s převody obchodních podílů ve společnosti s.r.o. a majetkovým vypořádáním manželů po rozvodu
 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • obchodní smlouvy a nároky z nich vzniklé (smlouva kupní, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky apod.)
 • směnky a ostatní zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích obchodního práva
 • zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím s obchodním právem, a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku

Založení společnosti s.r.o., smluvní právo a další služby pro firmy

 • smluvní právo a jeho aplikace pro založení s.r.o.
 • návrh zakladatelského dokumentu při založení s.r.o.
 • založení společnosti s.r.o., změny ve společnostech s ručením omezeným
 • zvýšení základního kapitálu ve společnosti s.r.o. peněžitými a nepeněžitými vklady
 • nemovitosti jako vklady do obchodních společností
 • majetkové vypořádání společníků z obchodních společností v souvislosti s obchodními vztahy
 • vypořádání obchodních podílů ve společnosti s.r.o. a samostatně převoditelných práv v ostatních typech obchodních společností v souvislosti s majetkovým vypořádáním manželů
 • obchodní smlouvy pro firmy a jejich smluvní partnery; zajištění smluvních závazků ve vztazích obchodního práva např. prostřednictvím zástavních práv a směnek
 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech
 • zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím se smluvním právem a řešenými službami pro firmy; a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku
 • řešení otázek pracovního práva ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Kupní smlouvy na nemovitosti, úschovy peněz a služby spojené s převody nemovitostí

 • řešení vztahů občanského práva a obchodního práva souvisejících s nemovitostmi
 • nemovitosti jako zajišťovací instrument v občanském právu a rodinném právu, zejména ve vztazích mezi manželi v souvislosti s rozvodem a majetkovým vypořádáním po rozvodu
 • nemovitosti jako zajišťovací instrument ve vztazích obchodního práva, např. mezi společníky obchodních společností a jejich smluvními partnery
 • obchodní smlouvy pro firmy a jejich smluvní partnery; zajištění smluvních závazků ve vztazích obchodního práva např. prostřednictvím zástavních práv a směnek
 • smluvní převody nemovitostí /kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva apod./
 • věcná břemena, zástavní smlouvy související s nemovitostmi a ostatní zajištění závazků prostřednictvím nemovitostí
 • nemovitosti ve vztazích obchodního práva – např. jako vklady do obchodních společností a zajišťovací instrumenty mezi obchodními partnery
 • problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti s.r.o.
 • řešení právních vztahů spojených s nemovitostmi v souvislosti s vypořádáním obchodních podílů ve společnosti s.r.o., majetkovým vypořádáním mezi manželi v souvislosti s rozvodem manželství a majetkovým vypořádáním podílového spoluvlastnictví
 • zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitostem a ve správních řízeních před katastrálními úřady

Majetkové vypořádání po rozvodu, majetkové vypořádání z obchodních společností

 • majetkové vypořádání manželů v souvislosti s rozvodem manželství
 • změna rozsahu společného jmění manželů za trvání manželství (zúžení, rozšíření SJM)
 • právní vztahy k nemovitostem spojené s vypořádáním vztahů společníků ve společnosti s.r.o. a dalších typech obchodních společností
 • změny a vypořádání spoluvlastnických práv k nemovitostem, zejména podílového spoluvlastnictví
 • vklady nemovitostí do majetku obchodních společností a řešení právních vztahů z toho vzniklých
 • zastupování klientů v soudních řízeních spojených s rozvodem manželství a vypořádáním společného jmění manželů
 • zastupování klientů ve sporech obchodního práva a občanského práva vzniklých v souvislosti s dispozicemi s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., samostatně převoditelnými právy v ostatních typech společností a ostatními dispozicemi s majetkem obchodních společností

Směnečné právo

 • vypracování směnek, posuzování vymahatelnosti směnek ve vztazích obchodního práva
 • biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném
 • směnečné zajištění vztahů souvisejících s převody nemovitostí a kupními smlouvami na nemovitosti; problematika věcných břemen a jejich změn
 • majetkové vypořádání vztahů obchodního práva zajištěných směnkami
 • zastupování v soudních řízeních při vymáhání plnění ze směnek

Trestní právo

 • obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
 • vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností, alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva
 • vyhotovení trestních oznámení a jiných trestně-právních podání

Správní právo

 • vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti ze založením společnosti s.r.o. a další činností obchodních společností
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví; jejich vklady do katastru nemovitostí
 • problematika věcných břemen a jejich změn
 • zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení
 • asistence klientům s přípravou podkladů pro správní řízení (živnostenská oprávnění, patentová řízení, udělování licencí, žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení atd.)
 • zastupování klientů v řízeních před správními orgány, a to např. v územních a stavebních řízeních, řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o veřejných zakázkách), a celé řadě dalších
 • zastupování klientů v řízeních o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení)
 • zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloba, kasační stížnost proti rozhodnutí správních soudů u Nejvyššího správního soudu)

Insolvenční právo

 • poradenství klientům v pozici věřitelů ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních (tj. zejména ve sporech incidenčních, ve sporech o určení pravosti, výše či pořadí pohledávky a o vyloučení majetku z podstaty úpadce)
 • zastupování klientů v pozici věřitelů ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku
 • poradenství klientům v pozici dlužníků při podávání insolvenčního návrhu a ohledně způsobu řešení jejich úpadkové situace
 • poradenství klientům v pozici dlužníků při reorganizaci
 • poskytování konzultací v souvislosti se strategickými akvizicemi a prodeji v rámci insolvenčního řízení

Právo duševního vlastnictví

 • všestranné poradenství v oblasti veřejného správního práva zahrnují právní pomoc v nejrůznějších regulačních otázkách, včetně oblasti regulace reklamy, ochrany osobních údajů apod.
 • právní zastupování ve správních řízeních (například řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, řízení ohledně živnostenských oprávnění či řízení v otázkách zvláštních licencí nutných pro prodej výrobků a jejich distribuci)
 • všestranné poradenství ve sféře soukromého práva (smluvní aspekty poskytování licencí a převodů práv duševního vlastnictví a know-how, smlouvy v oblasti a marketingových smluv a smluv v oblasti reklamy) včetně aspektů mezinárodní problematiky se soukromoprávními aspekty (rozhodné právo a volba práva) a komunitárního práva
 • zastupování v soudních sporech ohledně nekalé soutěže, obecného marketingu, reklamy, komparativní reklamy, zneužití obchodních značek v nejrůznějších odvětvích hospodářské činnosti, porušení autorského práva a nároků na náhradu škody v civilních i trestních věcech, včetně pirátství v oblasti duševního vlastnictví
 • spolupráce s kvalifikovanými patentovými zástupci v patentových otázkách převážně technické povahy